Na temelju članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19) i članka 40. Statuta Turističke zajednice Grada Varaždina (Službeni vjesnik grada Varaždina, br. 9/2020) direktorica Turističke zajednice grada Varaždina, dana 25.10.2023. raspisuje

N A T J E Č A J

za zapošljavanje na radno mjesto

STRUČNI SURADNIK/CA ZA PROMOCIJU I DRUŠTVENE MREŽE

 u Turističkoj zajednici grada Varaždina, na neodređeno vrijeme

I. Sukladno čl. 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) i čl. 12. Pravilnika o ustrojstvu, sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici grada Varaždina, Stručni suradnik/ca za promociju i društvene mreže mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da ima završenu najmanje srednju školu (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
 2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva,
 3. da aktivno poznaje jedan strani jezik,
 4. da poznaje rad na osobnom računalu,
 5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
 6. komunikativnost, kreativnost, razvijene organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine i  visoka razina odgovornosti.

II. Sukladno čl. 12. Pravilnika o ustrojstvu, sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici grada Varaždina, u sklopu poslova, Stručni suradnik za promociju i društvene mreže, naročito obavlja sljedeće poslove:

III. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja na službenim web stranicama Turističke zajednice grada Varaždina. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se (osobno ili poštom) na adresu: Turistička zajednica grada Varaždina, Ivana Padovca 3, 42 000 Varaždin, s naznakom „Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik/ca za promociju i društvene mreže”. Rok za dostavu dokumentacije je 9. studenog do 12 sati, bez obzira na način dostave.  

IV. Prijava na natječaj mora sadržavati:

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o državljanstvu  – preslika domovnice ili osobne iskaznice,
 3. dokaz o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe ili diplome ili potvrde, odnosno uvjerenja srednjoškolske ili visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
 4. dokaz o radnom iskustvu – preslika radne knjižice/elektronički zapis HZMO-a ERPS,
 5. dokaz o stečenom znanju jednog svjetskog jezika – preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa,
 6. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu.

V. Gore navedene isprave prilažu se u neovjerenoj preslici. Izabrani kandidat dužan je nakon izbora priložiti originale traženih dokumenata. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VI. Prijaviti se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Direktorica Turističke zajednice grada Varaždina

                                                                                                Jelena Toth