NATJEČAJ za izbor direktora/direktoriceTurističke zajednice grada Varaždina

Ur.Broj: 01-84/2022

Varaždin, 20.05.2022.

Na temelju članka 18. stavka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20), članka 39. Statuta Turističke zajednice grada Varaždina (Službeni vjesnik grada Varaždina broj 9/20), te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za direktora/direktoricu Turističke zajednice grada Varaždina na mandat od četiri godine donesene na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Varaždina, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Varaždina, dana 20.05.2022. raspisuje:

   NATJEČAJ

za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice grada Varaždina
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme od četiri godine

Sukladno članku 21. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20), te članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22) za direktora/direktoricu Turističke zajednice grada Varaždina može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,

3. znanje jednog stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu,

5. položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, osim u slučaju da u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi,

6. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

  • ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona/mobitela, adresu e-pošte (ukoliko postoji), naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu, te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o državljanstvu  – presliku domovnice ili osobne iskaznice,
  3. dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
  4. dokaz o radnom iskustvu – presliku radne knjižice ili elektronički zapis HZMO-a ERPS i potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijmu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,
  5. dokaz o stečenom znanju jednog svjetskog jezika – presliku odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa,
  6. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – presliku odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa, potpisanu izjavu kandidata da poznaje rad na osobnom računalu,
  7. presliku potvrde ili uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko ima položen ispit),
  8. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Varaždina, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Dokaz o radnom iskustvu stečenom u inozemstvu mora biti preveden od ovlaštenog sudskog tumača.

Prilikom dostave dokaza kandidat može zacrniti dijelove koje smatra povjerljivim, npr. iznos plaće, određene osobne podatke i slično, koji ne utječu na dokazivanje propisanih uvjeta.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 14 dana od dana objave natječaja na web stranici Turističke zajednice grada Varaždina, www.visitvarazdin.hr, u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom, na adresu:

Turistička zajednica grada Varaždina

Ivana Padovca 3

42 000 Varaždin

s naznakom: „Prijava na natječaj za direktora/direktoricu Turističke zajednice grada Varaždina – ne otvarati“

Krajnji rok za dostavu prijava je 3.06.2022. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, prezentirat će Turističkom vijeću Turističke zajednice grada Varaždina program rada Turističke zajednice grada Varaždina za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

Na prezentaciju svog programa kandidati će biti pozvani e-poštom navedenom u prijavi na natječaj, a kandidati koji se ne odazovu pozivu smatrat će se da su povukli svoju prijavu na javni natječaj.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Varaždina za svakog će kandidata putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH provjeriti postoji li zapreka iz točke 6. uvjeta ovog natječaja.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku od 20 dana po isteku roka za podnošenje prijava.

S izabranim kandidatom potpisuje se ugovor o radu na određeno vrijeme na razdoblje od četiri godine.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Varaždina zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/direktorice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

                                                                                                                       TZ GRADA VARAŽDINA

                                                                                                                          TURISTIČKO VIJEĆE

                                                                                                                               Predsjednik

                                                                                                                               Neven Bosilj

Koristimo kolačiće u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva na stranici. Ukoliko nastavite s pregledavanjem ove stranice pretpostavit ćemo da se slažete s tim. Više na stranici Izjava o kolačićima

Skip to content