REZULTATI POZIVA

Nastavno na objavljeni Poziv za izradu idejnog rješenja i izvedbu instalacije “Varaždinsko bučino ulje” od 5. travnja 2022. Ocjenjivački sud u sastavu Mirjana Dučakijević (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Varaždin), Vesna Pascuttini Juraga (Konzervatorski odjel Varaždin), Maja Kireta (Društvo arhitekata Varaždin), Vesna Haluga (Grad Varaždin) i Jelena Toth (Turistička zajednica grada Varaždina) između četiri pristigla rješenja, sa četiri glasa za i jednim suzdržanim, za realizaciju je izabrala idejno rješenje ZLATANA PINTEKA.

Odabrani autor svoj je prijedlog temeljio na sadržajno prepoznatljivom motivu koji uz to koloristički vrlo živo privlači pozornost prolaznika i utječe na zainteresiranost prolaznika za primanje poruke. Stilizirano je prikazao stara drvena kola pričajući tako malu etnografsku priču o skupljanju buča nekad. Kružni oblici buča i njihove veličine sugeriraju njihovo kretanje na sve strane. To, uz njihov kolor (od okera do narančaste) doima se vrlo živo, neke svojim položajem i bojom upućuju na sunce pod kojim zore. Predmeti mjestimično izlaze iz zadanog okvira, dajući tako samoj kompoziciji otvorenost i dodatnu draž koja završava receptima i čarobnom kapljicom ulja koja pada u bocu.


Turistička zajednica grada Varaždina, I. Padovca 3, 42000 Varaždin

objavljuje

POZIV ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

I IZVEDBU INSTALACIJE „VARAŽDINSKO BUČINO ULJE“

Uvod

Turistička zajednica grada Varaždina u skladu s Programom rada za 2022. godinu nastavlja s provedbom projekta „Umjetnost na ulici“. Ovaj višegodišnji, višedimenzionalni projekat ima za cilj podizanje vrijednosti povijesne jezgre umjetničkom produkcijom.

Jačanje kreativnog identiteta grada postavljanjem trajnih instalacija na otvorenom prostoru doprinosi kvalitetnijem životu građana i podiže atraktivnost turističke destinacije.

Tema i cilj

Izrada idejnog rješenja i izvedba instalacije pod radnim nazivom „Varaždinsko bučino ulje“, svojevrsni je homage gastronomiji grada. Nova instalacija, izrađena sukladno tehničkim obilježjima (u nastavku) i postavljena uz postojeće instalacije Varaždinsko zelje i Klipič mašina (Varaždinski klipič) istaknut će još jedan od proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti i zemljopisnog podrijetla, doprinijeti njegovoj vidljivosti te povećati važnost i atraktivnost mikrolokacije smještene u centru grada na putu prema varaždinskoj tržnici.

Pravo sudjelovanja

Fizičke osobe sa završenom umjetničkom akademijom, studenti umjetničkih akademija, samostalni umjetnici, slobodni umjetnici.

Tehnička obilježja

Instalacija se postavlja u Prolazu Marijana Zubera (bivša Bakačeva ulica) na prostor zida bivše TIVA d.d. Sastavni dio instalacije treba biti ispisan recept varaždinskog jela ili slastice s Varaždinskim bučinim uljem, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Dimenzije instalacije trebaju se kretati u okviru od 200×150 cm do maksimalno 400×150 cm (širina x visina), a fotografiju postojeće lokacije sa zidom namijenjenim za predmetnu instalaciju, kao i dodatna objašnjenja zainteresirani mogu zatražiti mailom na info@tourism-varazdin.hr, zaključno sa 22.4.2022.

Predaja idejnih rješenja

Poziv je otvoren od 5.4.2022., a rok za predaju rješenja je 5.5.2022.

Radovi se predaju osobno u Turističku zajednicu grada Varaždina, I.Padovca 3, ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati, subotom od 10 do 13 sati ili poštom na adresu TZG Varaždina, Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin, s naznakom „Poziv – instalacija“.

Idejno rješenje dostavlja se u tiskanom (A3 format) i digitalnom obliku.

Uz idejno rješenje potrebno je priložiti troškovnik izvedbe i postave instalacije te rok izrade instalacije.

Uz rad dostavljaju se podaci o autoru: ime i prezime, adresa, kontakt telefon, e-mail, reference (priložiti fotografije nekih od radova).

Odabir rješenja

Ocjenjivački sud u sastavu Mirjana Dučakijević (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Varaždin), Vesna Pascuttini Juraga (Konzervatorski odjel Varaždin), Maja Kireta (Društvo arhitekata Varaždin), Vesna Haluga (Grad Varaždin) i Jelena Toth (Turistička zajednica grada Varaždina) će do 15.5.2022. godine izvršiti odabir rješenja.

Procijenjeni fond: 35.000,00kn bruto, a obuhvaća izradu idejnog rješenja te izradu i postavu instalacije.